Tư vấn niêm yết lên sàn

Sapphire Capital đã thực hiện tư vấn niêm yết chứng khoán cho rất nhiều Công ty/doanh nghiệp đang niêm yết trên thị trường chứng khoán tập trung (HOSE, HNX, UPCOM). Thông qua tư vấn niêm yết chứng khoán, Sapphire Capital phối hợp cùng doanh nghiệp để tiến hành:

  • Thực hiện khảo sát và đánh giá những điều kiện mà doanh nghiệp cần có để tham gia thị trường.
  • Tư vấn những vấn đề pháp lý kiên quan; vấn đề doanh nghiệp cần hoàn thiện, bổ sung để đáp ứng điều kiện tham gia thị trường.
  • Tư vấn thiết lập hồ sơ xin được cấp phép niêm yết, thực hiện đăng ký giao dịch xin chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền.
  • Tổ chức thực hiện các thủ tục lưu ký chứng khoán, mở tài khoản giao dịch cho cổ đông.
  • Phối hợp với doanh nghiệp trong tổ chức niêm yết chứng khoán.
  • Tư vấn cho doanh nghiệp để tổ chức phiên giao dịch chứng khoán đầu tiên trên thị trường tập trung.
  • Tư vấn doanh nghiệp niêm yết thông tin công bố theo quy định.
  • Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp sau thời gian niêm yết.
Tư vấn niêm yết chứng khoán
Tư vấn niêm yết chứng khoán