Tư vấn phát hành chứng khoán

Dịch vụ Tư vấn Phát hành chứng khoán của Sapphire Capital sẽ giúp doanh nghiệp lựa chọn giải pháp huy động vốn phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh của mình, đảm bảo các mục tiêu về cơ cấu vốn, cơ cấu cổ đông tối ưu, đồng thời hỗ trợ tối đa khách hàng thực hiện các giải pháp hiệu quả nhất nhằm đạt kết quả tối ưu nhất về tài chính, thương hiệu, quan hệ đối tác.

Tư vấn phát hành chứng khoán
Tư vấn phát hành chứng khoán

Sapphire Capital thực hiện tư vấn phát hành chứng khoán với các hình thức phát hành bao gồm:

  • Phát hành riêng lẻ.
  • Phát hành chứng khoán ra công chúng.
  • Phát hành lần đầu ra công chúng (IPO).

Các dịch vụ điển hình Sapphire Capital cung cấp trong quá trình thực hiện nghiệp vụ tư vấn bao gồm:

  • Thực hiện khảo sát, đánh giá, xác định lại giá trị doanh nghiệp.
  • Tư vấn cho tổ chức phát hành các vấn đề pháp lý liên quan đến đợt phát hành.
  • Thành lập tổ hợp bảo lãnh phát hành và nhóm bán (nếu có).
  • Chuẩn bị hồ sơ xin phép phát hành (bản cáo bạch và các tài liệu liên quan khác để đệ trình cấp có thẩm quyền).
  • Thăm dò thị trường, tổ chức các buổi quảng bá về đợt phát hành (roadshows).
  • Chuẩn bị thông cáo phát hành.
  • Hỗ trợ tổ chức phát hành thực hiện việc phân phối chứng khoán.