Tư vấn quản trị doanh nghiệp

Nhận thức được tầm quan trọng của quản trị doanh nghiệp, do vậy Sapphire Capital đã đưa ra dịch vụ tư vấn quản trị doanh nghiệp về nhằm hỗ trợ về các mục bao gồm:

Tư vấn xây dựng quy chế điều chỉnh hoạt động của ban kiểm soát, ban giám đốc, hội đồng quản trị

Sapphire Capital mang đến dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng quy chế điều chỉnh hoạt động của ban kiểm soát, ban giám đốc, hội đồng quản trị sao cho phù hợp với thông lệ trong và ngoài nước.

Dịch vụ quản lý số cổ đông

Hiện tại, Sapphire Capital sở hữu hệ thống phần mềm quản lý tiên tiến và cơ sở vật chất hiện đại, luôn sẵn sàng trợ giúp doanh nghiệp chưa niêm yết trong các quá trình:

 • Thay mặt công ty quản lý thực hiện chuyển nhượng cổ phần.
 • Thực hiện thủ tục đảm bảo đủ quyền/lợi ích của cổ đông trong trường hợp phát sinh các quyền liên quan đến cổ phần.
 • Báo cáo tình trạng chuyển nhượng cho tổ chức phát hành, danh sách cổ đông thực hiện quyền.
 • Cung cấp danh sách các cổ đông một cách nhanh chóng, đầy đủ khi có yêu cầu trực tiếp từ doanh nghiệp.

Tư vấn tổ chức và xây dựng bộ phận quan hệ nhà đầu tư (IR)

 • Đánh giá, rà soát hoạt động IR đang triển khai trong doanh nghiệp.
 • Tư vấn xây dựng quy trình, mô hình tổ chức – hoạt động của bộ phận quan hệ nhà đầu tư.
 • Tư vấn, đào tạo cán bộ IR, cán bộ chủ chốt trong doanh nghiệp về cơ chế hoạt động của thị trường chứng khoán, biến động giá chứng khoán, phương pháp định giá chứng khoán của Quỹ, nhà đầu tư cá nhân/tổ chức.
Tư vấn quản trị doanh nghiệp
Tư vấn quản trị doanh nghiệp

Tư vấn chiến lược IR

 • Nghiên cứu thị trường: Khảo sát, phân tích kỳ vọng thị trường/cộng đồng đầu tư với các cổ phiếu doanh nghiệp; yếu tố ảnh hưởng đến thanh khoản/giá cổ phiếu doanh nghiệp; dự báo về cung/cầu/triển vọng.
 • Phân tích đối tượng: Phân tích đặc điểm/kỳ vọng của các nhóm cổ động hiện tại và trong tương lai; mức hài lòng của nhóm cổ đông, kế hoạch hành động.
 • Lập chiến lược IR dựa trên việc phân tích thị trường, đối tượng, chiến lược kinh doanh và phát triển của doanh nghiệp, nhóm đầu tư doanh nghiệp hướng tới.
Tư vấn quản trị doanh nghiệp
Tư vấn quản trị doanh nghiệp

Tư vấn công bố thông tin, truyền thông chứng khoán

 • Đánh giá, rà soát toàn diện về tính chính xác, đầy đủ, hợp lý và hợp pháp của việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.
 • Tư vấn xây dựng nội dung của website quan hệ cổ đông.
 • Lập các báo cáo thường niên.
 • Lập hồ sơ doanh nghiệp đồng thời tìm kiếm nhà đầu tư “chiến lược”.
 • Soạn thảo báo cáo cơ hội đầu tư và chuyển đến nhà đầu tư chiến lược.
 • Viết về doanh nghiệp trên truyền thông, báo chí.

Tư vấn sự kiện quan hệ nhà đầu tư

 • Tư vấn tổ chức Roadshow và hội nghị nhà đầu tư.
 • Hỗ trợ tổ chức chuyến tham quan doanh nghiệp.
 • Tư vấn tổ chức các đại hội đồng cổ đông.

Tư vấn xây dựng điều lệ hoạt động, tổ chức

Các chuyên gia tư vấn luật chuyên sâu của Sapphire Capital hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng các điều lệ hoạt động và tổ chức phù hợp với luật doanh nghiệp, luật chứng khoán, điều lệ mẫu dành cho các công ty niêm yết.