Tư vấn tái cấu trúc trong doanh nghiệp

Tư vấn tái cấu trúc trong doanh nghiệp
Tư vấn tái cấu trúc trong doanh nghiệp

Sapphire Capital hỗ trợ đánh giá toàn bộ hoạt động tài chính, đồng thời xây dựng biện pháp tối ưu để cải thiện tình hình tài chính của doanh nghiệp. Dịch vụ tư vấn tái cấu trúc trong doanh nghiệp gồm:

  • Đánh giá, phân tích tình trạng tài chính doanh nghiệp.
  • Xây dựng kế hoạch tái cấu trúc về tài chính trong doanh nghiệp.
  • Thiết lập giải pháp tối ưu để tái cấu trúc tài chính trong doanh nghiệp.
  • Triển khai biện pháp tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp.
  • Đánh giá quá trình tái cấu trúc cũng như phương án chỉnh sửa và bổ sung các kế hoạch tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp.